Javascript Math ceil()、floor()、round()三个函数的区别

发布时间:2016-7-15 16:31:22

Round是四舍五入的。。。Ceiling是向上取整。。float是向下取整 

ceil():将小数部分一律向整数部分进位。 
如: 

Math.ceil(12.2)//返回13 
Math.ceil(12.7)//返回13 
Math.ceil(12.0)// 返回12 

floor():一律舍去,仅保留整数。 
如: 

Math.floor(12.2)// 返回12 
Math.floor(12.7)//返回12 
Math.floor(12.0)//返回12 

round():进行四舍五入 
如: 

Math.round(12.2)// 返回12 
Math.round(12.7)//返回13 
Math.round(12.0)//返回12